Author Archives

Don Magsino, BSc, MBA, GDL

Don Magsino MBA is taking Masters of Laws (LLM) after completion of a law degree at the University of Law in London, United Kingdom. He is the Head of Immigration at Queen's Park Solicitors - a London's law firm. He finished his Masters and graduated MBA at the Ateneo De Manila University Graduate School of Business. He completed his Biblical Studies in Theology at the Cathedral of Praise, Manila. He is a lawyer and an Associate Pastor of Maranatha Jesus Is Coming Ministry International (Est. 1980).

God Is In You

Sa kanilang paglalakbay ay narating nila ang Lupang Pangako at doon ay nagtayo sila ng Templo na naging permanent ‘residence’ ng Panginoon at Siya ay nasa gitna ng Kanyang bayang Israel (1 Kings 8:11). Ngunit ngayon ay pumili ang Diyos ng isa pang templo – tayo iyon.