God Is In You

Sa kanilang paglalakbay ay narating nila ang Lupang Pangako at doon ay nagtayo sila ng Templo na naging permanent ‘residence’ ng Panginoon at Siya ay nasa gitna ng Kanyang bayang Israel (1 Kings 8:11). Ngunit ngayon ay pumili ang Diyos ng isa pang templo – tayo iyon.