Uncategorized

Better Things Are On Your Way!

I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. John 10:28

Ang sarap malaman na hawak tayo ng Diyos sa Kanyang mga palad – securely but with tender loving care. Kaya kung napapagod ka na, tandaan mo na hawak ka ng Panginoon.

Bawat detalye ng iyong buhay ay alam ng Panginoon and He is not surprised by the drama or tragedy in your life. Sinabi ng Lord na “ikaw ay akin…” Hindi ka Niya itataboy because You are the apple of His eyes. You are His masterpiece! Ikaw ang Kanyang obra-maestra. 

Parang isang sanggol, miss na miss ka na ni Lord at gustong gusto nya na malambing ka at mahalikan ka. Zephaniah 3:17 says that He delights in you as He sings with joy. You belong to Him.

Kung pagod ka na, tumakbo papunta sa Lord. Magtiwala ka sa Kanya at bibigyan ka Niya ng kapahingahan. 

He won’t give you up, and He won’t give up on you. You are accepted in the Beloved (Ephesians 1:6). He’s got you. Better things are on the way.

Blessing:

May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and give you His peace. May you experience the blessed assurance of belonging to Him as He pulls you close and fills you with hope for a better tomorrow.

Today’s Bible Reading: 

Old Testament

1 Kings 18:1-46

New Testament

Acts 11:1-30

Psalms & Proverbs

Psalm 135:1-21

Proverbs 17:12-13

Categories: Uncategorized

Leave a Reply