Home

The Message Of The Cross Is…

Sapagka’t ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni’t ito’y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. –1 Mga Taga-Corinto 1:18

“For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.”

Kahanga-hanga na yaong lugar kung saan brutal na pinatay si Jesus ay naging tagumpay para sa ating mga believers! The cross has become a beautiful symbol in art, jewelry, and decorations.

Noong unang panahon, ang krus ay itinuring na isang tool of torture, a death sentence. Mas pinili ito ng Roma upang pumatay. Sinoman ang makakita ng pagpatay ay hindi kelanman mangangahas na lumaban sa Roman Empire. Ngunit sa mga taga-sunod ni Jesus ay naging simbolo ng kanilang pagsamba sa Diyos ang krus – ngunit katangahan para sa mga nangapapahamak!

Inaresto si Jesus, dinakip at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, sinabi ni Jesus in John 10:18, na walang sinuman makakakuha ng buhay Niya sa Kanya. He chose to lay it down!

More than a symbol, ang krus ay ating source ng tagumpay natin! The message of the cross is the power of God to those of us who are being saved.

Blessing:

May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and give you His peace. Give thanks for the forgiveness, restoration, and new beginnings that are found in the cross of Christ. May you freely share its message every day in every way to everyone!

Today’s Bible Reading: 

Old Testament

Joshua 9:3-10:43

New Testament 

Luke 16:19-17:10

Psalms & Proverbs

Psalm 83:1-18

Proverbs 13:4

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply