Uncategorized

Pinagpira-pirasong tinapay…nagpasalamat pa rin.

Sapagka’t tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo; na ang Panginoong Jesus nang gabing siya’y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay; At nang siya’y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at sinabi, Ito’y aking katawan na pinagputolputol dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. – 1 Corinthians 11:23-24

For I received from the Lord that which I also delivered to you: that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread;  and when He had given thanks, He broke it…

Noong gabi bago Siya ipako sa krus ay kasama ng Panginoong Hesus and kanyang mga alagad sa Passover meal. Yan ay madalas na tinatawag nating: “The Last Supper”. Doon din ay naganap ang isang magandang practice natin ng communion na hanggang ngayon ay ating isinasagawa.

Noong gabi ding iyon Siya ay tumayo sa anino ng krus, Kanyang pinagpira-piraso ang tinapay that would forever symbolize His broken body, He gave thanks. Alam Niya na Siya ay nakatakdang mamatay sa krus, ngunit nagpasalamat pa rin Siya.

Madalas Siya ay nagpapasalamat sa Kanyang paglalakbay sa lupa. Noong hinawakan Niya ang dalawang isda at limang tinapay, nagpasalamat Siya as He broke the bread and divided it to feed the 5,000 people.

Habang Siya ay nanalangin para sa Kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro, tumigil Siya at nagsabi: “Father, I thank You that You have heard Me” (John 14:11). Pagkatapos ay tinawag na ni Hesus si Lazaro na bumangon sa kanyang pagkamatay. Lazarus came back to life from the dead!

The spirit of gratitude released the miracle-working power of God in each situation. Ikaw ba? Kaya mo bang magpasalamat sa Diyos habang may bagyo pa sa buhay? Or nagmamaktol ka palagi at sinisisi ang Panginoon? Now, humanap ka ng isang lugar upang manalangin, magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos. Your gratitude will invite His presence, provision and power into every area of brokeness.

Blessing:

May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and give you His peace. Come into His presence with thanksgiving. May worship flow from your heart, for He is good and greatly to be praised.

Today’s Bible Reading: 

Old Testament

2 Samuel 4:1-6:23

New Testament 

John 13:31-14:14

Psalms & Proverbs

Psalm 119:17-35

Proverbs 15:31-32

Categories: Uncategorized

Leave a Reply