Uncategorized

God Is In You

“They are to make a sanctuary for Me so that I may dwell among them.” – Exodus 25:8

Tingnan ang design ng tabernakulo, at makikita natin doon ang pagnanais ng Diyos na makasama tayo. Sa halamanan ng Eden ay sinasabi na ang Diyos ay naglalakad or “strolling” na kasama si Adan at Eva (Gen. 3:8). Ito ay isang kahanga-hangang larawan na kung saan nais talaga ng Lord na magkaroon ng malalim na relasyon ang Diyos sa tao. Ang kasalanan ang sumira ng magandang relasyon na ito, ngunit ang Diyos ay patuloy na nagnanais na makasama ulit tayo.

Hindi ginawa ni Moises ang tabernakulo at inimbitahan ang Diyos na tumira doon. It was actually God’s idea to build a tabernacle for Him to reside in. Ang mga taong ito ay lagalag (wanderers) at walang permanenteng tirahan. Pero mas ginusto pa ng Diyos na sumama sa kanilang paglalagalag. Could you imagine that the Creator of the Universe, who sits on His throne of glory will choose to become one of the wanderers.

Sa kanilang paglalakbay ay narating nila ang Lupang Pangako at doon ay nagtayo sila ng Templo na naging permanent ‘residence’ ng Panginoon at Siya ay nasa gitna ng Kanyang bayang Israel (1 Kings 8:11). Ngunit ngayon ay pumili ang Diyos ng isa pang templo – tayo iyon. Siya na tinawag na “Emmanuel” – which means “God with us” (Matt. 1:23) – has decided to offer us such intimacy that He is not just with us, but is in us by His Spirit (1 Cor 3:16-17)

Blessing:

May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and give you His peace. May the blood of Jesus purge from all sin, purify from all unrighteousness, awaken to His purposes, and draw a circle of protection around you. Rejoice in the power of His blood!

Today’s Bible Reading: 

Old Testament

1 Samuel 22:1-23:29

New Testament 

John 10:1-21

Psalms & Proverbs

Psalm 115:1-18

Proverbs 15:18-19

Categories: Uncategorized

Leave a Reply