Home

The Greatest Weapon of Destruction The World Has Ever Known

At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. – Hebrews 9:22

And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no forgiveness of sins.

Ang ating henerasyon ay naghahangad palagi ng kapangyarihan. Ang mga teams ay nagbabayad ng malaking halaga sa mga great players upang igupo ang kalaban. Regularly, ay meron tayong mas powerful na mga sasakyan, telephones at gadgets. The military always develops better and mightier weapons of destruction.

Doon sa bundok ng Kalbaryo ay inilabas ng Diyos ang isang hindi pangkaraniwang kapangyarihan, the most extraordinary power the world ever had – or ever will – experience. Nabuhos doon ang dugo ni Hesus sa katubusan ng ating mga kasalanan at ng buong sanlibutan, upang bayaran ang ating utang. Ang bayad na iyon ang nagbigay sa atin ng daan upang tayo ay maka panumbalik sa Ama.

Ang kapangyarihan, layunin, and protection of the blood encompass the mystery of God’s salvation plan. Ang kahalagahan ng dugo ay pinatutunayan sa Bibliya. Noong nagkasala si Adan at Eva, sila ay hubo’t hubad at nahiya. Pero dahil sa awa at habag ng Diyos, binigyan Niya sila ng saplot na balat ng hayop upang matakpan ang kanilang kahubaran. The principle was established that blood must be shed to cancel out sin, that the innocent would suffer so the guilty could be set free.

Kung walang dugo ng Panginoong Hesus, Christianity is a powerless fraud. Ang iglesya ay parang isang samahan lamang or fraternity in absolute deception. Our preaching is in vain, our worship a mockery at magiging katawa tawa lamang ang ating mga ginagawa. We have ritual without righteousness, ceremony without conversion, and deception without discipleship.

But because of Jesus’ blood, we have been forgiven, saved, and filled with the hope of a future with our Redeemer. It will never lose its power!

Blessing: 

May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and give you His peace in knowing that every sin has been washed away in the precious blood of Jesus. Praise Him for the joy of your salvation.

Today’s Bible Reading: 

Old Testament

1 Samuel 20:1-21:15

New Testament 

John 9:1-41

Psalms & Proverbs

Psalm 113:1-114:8

Proverbs 15:15-17

Daily Living Spiritual Growth

Leave a Reply