Home

The Power Of Agreement

English: Can two walk together except they have agreed?

Tagalog: Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila’y magkasundo? Amos 3:3

Noong nagsalita si Joshua ng buong tapang sa harap ng bayang Israel: “Sa ganang akin at ng aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos.” In English: “As for me and my house, we will serve the Lord.” That “kami” and “we” means that he and his family are in one accord. Ibig sabihin nagkaisa ang buong pamilya nya sa iisang desisyon.

Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan na wala na tayong karapatang magkaroon ng sariling pananaw. Agreement means that, in spite of our differences, we understand the roles we are called to fulfill, and we sacrifice our individual plans for God’s greater plan.

Kahit ang ating Panginoong Hesus ay hindi sinunod ang kanyang sariling nais. Sinabi niya na ang Kanyang sinasabi ay galing sa Ama. Na ang ginagawa Niya ay ang mga bagay na ipinakita sa Kanya ng Ama. Sa huling sandali bago sya mamatay sa krus, nanalangin si Hesus na parang kakaiba, ngunit sinabi sa bandang huli, “Ama, hindi po akin, ngunit ang kalooban Mo ang masunod.”

Jesus did not pursue His own desires. He only spoke what the Father said (John 12:49). He only did what His Father showed Him (John 5:19). Dreading death on the cross, Jesus prayed for another way, but He ultimately relented, “…nevertheless, not as I will, but as You will” (Matthew 26:39).

Ganoon din ang ating sambahayan na kelangan lumakad ayon sa plano ng Diyos. Ang lalaki (husband) ay magpasakop sa Diyos at sa kanyang asawa na gaya ni Kristo na nagbigay ng buhay Nya para sa Iglesya. Ang babae (wife) ay kelangan magpasakop din sa Panginoon at sa kanyang asawa. Kapag sila ay lumalakad ng may pagkakaisa (agreement), makikita ng mga anak nila na sila ay may pagpapasakop sa isat’-isa at dahil dito, lahat ng bagay ay kaya nilang matapos at mapagtagumpayan

Choose to walk in agreement with God. Hayaan nating manatili sa atin ang pang-unawa, pag-ibig, paggalang at pagkakaisa upang maganap at mangyari ang kalooban ng Diyos. There is power in agreement, indeed!

Prayer:

May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and give you His peace. Submit all of your home to walk in agreement with the plans God has designed for your family. May He heal the pains of your past to launch you into the promises of your future!

Today’s Bible Reading: 

Old Testament

1 Samuel 17:1-18:4a

New Testament 

John 8:21-31

Psalms & Proverbs

Psalm 111:1-10

Proverbs 15:11

 

Daily Living Spiritual Growth

Leave a Reply