Home

Ang Panginoon ang ating moog at sandigan

Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog:  Tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. – Mga Kawikaan 18:10

Sa Bibliya ay maraming mga pangalan ang karaniwan ay naging karugtong sa layunin ng Diyos. Si Abraham ay tinawag na ama ng maraming bansa. Si Eva ay tinawag na ina ng lahat ng tao. Binago ng Diyos ang pangalan ni Jacob, na madaya, upang maging Israel, na nagtagumpay sa pamamagitan ng Panginoon.

Noong nagtanong si Moises sa Diyos upang sabihin sa mga Israelita na siya ang ipinadala ng Panginoon upang manguna sa paglaya nila sa pagkabihag sa Egypt. Sumagot ang Diyos, “I AM” or “Ako Nga”. Inilabas Niya ang Kanyang katangian sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala at dakilang bagay.

Ang nangyayari sa atin ngayon ay muling nagpabalik sa atin sa ating mga tahanan upang lumuhod at manalangin. Ipinakilala ng Panginoon na Siya ay si Jehovah Shammah, the Lord Who is there.

Kapag wala na or kulang na ang pera natin, Siya si Jehovah Jireh, our Provider. Siya ang ating supplier upang matugunan ang ating mga pangangailangan.

Kung tayo naman ay nag-aalala, Siya si Jehovah Shalom, ang ating Kapayapaan. Binibigyan Niya tayo ng dahilan upang mawala ang worries at takot natin sa buhay. He gives us peace that guards our hearts and minds.

Higit kesa sa Coronavirus, karamdaman at sakit, Siya si Jehovah Rophe (or Rappa), the God Who heals us. Ng dahil sa mga latay na tinamo ng Panginoong Hesus noon, tayo ay nagkakaroon ng kagalingan.

Siya si Jehovah Nissi, the Banner over us. Kapag tayo ay lumalakad sa katuwiran, tayo ay lumalaban under His banner and His help. The battle belongs to the Lord but the victory is ours!

Wala ng hihigit pa sa pangalan ng Panginoon, ang ating Panginoong Hesus! Pag tayo ay tumawag sa Kanya sa panahon ng ating pangangailangan, sasagot Siya at tayo at palalayaain sa anumang bihag na nakagapos sa atin. Glory to God!

Our Prayer:

Nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon. May the Lord make His face shine upon us and be gracious unto you and give you His peace. Gabay mo ang Panginoong Hesus. Declare His name as the banner that will lead you to victory!

Today’s Bible Reading:

1 Samuel 5:1-7:17

John 6:1-21

Psalms 106:13-31

 

 

Leave a Reply