Uncategorized

Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?

“Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?” Mga Romano 8:31

Magandang balita ito for today! Kung inaakala natin na ang mga bagay ay lalong nalala – Covid 19, pagputok ng vulcan, kahirapan, walang trabaho at kulang or walang sahod – pero andito ang Panginoon sa tabi natin. Alam Niya ang nangyayari sa atin.

Walang katalunan sa verse na ito ng Bible. Si Apostol Pablo ay naniniwala na may mga pagsubok tayong mararanasan sa daigdig, pero wala ng hihigit pa sa kaluwalhatian na ating matatanggap at naghihintay sa ating mga anak ng Diyos.Tayo ay umaasa sa mga dakilang bagay na gagawin ng Lord (Romans 8:18-25).

Sinabi din ni Apostol Pablo na makakaranas tayo ng kahinaan, ngunit ang banal na Espirito ang tutulong sa atin (Romans 8:26). Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nahahayag sa mga panahong tayo ay mahina.  (II Corinthians 12:9).

Sa Aklat ng Awit, sinabi na mabuti na siya ay nasaktan sapagkat natutunan niyang magtiwala sa mga Salita ng Diyos (Psalm 119:71), at hanapin ang banal na dako ng Kataas-taasang Diyos  (Psalm 91:1).

Ngayon araw na ito, tayo ay humihinga pa at malakas pa, kaya alam ko may plano pa ang Diyos sa buhay natin. Kung ikaw ay nanghihina at parang nawawalan na ng pag-asa, tumawag ka sa Lord upang punuan ang iyong mga pangangailangan at magkaroon ka ng kapayapaan.

Kakampi natin ang Panginoon. Hindi Niya tayo pababayaan. Siya ang ating moog at kalasag. Pinalalakas tayo ng Diyos. Ginawa Niya tayo dahil tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay.  We are more than conquerors (Romans 8:37)! – Pastor Don Magsino

Categories: Uncategorized

Leave a Reply