Home

Thank you Lord for loving me

He has saved us and called us to a holy life. 2 Timothy 1:9

Si Nardo ay isang teenager at sila ay madalas nagnanakaw sa mga bahay bahay and was also involved carnapping, and robbed convenience stores. He was arrested and was sentenced into imprisonment. Sa Bilibid Jail, ang tawag sa kanya ay “shot caller” dahil siya ang nagbibigay ng mga kutsilyo at panaksak kapag may riot.

Siya ay inilagay sa bartolina (solitary detention cell) at doon siya ay nagkaroon ng panaginip na si Jesus ay napako sa krus and was telling him: “I am doing this for you.” Siya ay biglang nagising at lumuhod at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Nai-share nya ito sa isang pastor na bumibisita sa kulungan na nagbigay sa kanya ng Bible which became the start of his journey of faith. Nardo found God. He thanked God for loving him even though he was a sinner.

Sya ay muling ibinalik sa karamihan ng mga inmates at madalas sya ay tinatawanan: “Mate, you’re taking your Jesus very seriously…” Pero nagpatuloy si Nardo sa pagsasalita patungkol kay Hesus. Naranasan ni Nardo ang awa at habag ng Diyos at ngayon ay nananahan sa kanya ang Banal na Espirito na nagpapalakas sa kanya upang ihayag ang pag-ibig ni Hesus.

Tayo man ay may tungkulin ngayon na ipakilala ang Panginoong Hesu Kristo sa lahat at sabihin sa kanila na mahal din sila ng Diyos – this is the good news!

Todays Bible Reading:

2 Timothy 1:6-14

Dahil dito, ipinaaalala ko sa iyo na lalo mong pag-alabin ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya’t huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikahiya na kanyang bilanggo. Sa halip, makiisa ka sa aking paghihirap alang-alang sa ebanghelyo. Magagawa ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang nagligtas at tumawag sa atin tungo sa banal na pamumuhay. Ginawa niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang-loob na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. 10 Nahayag na ito ngayon nang dumating si Cristo Jesus na ating Tagapagligtas. Ginapi niya ang kamatayan at ang liwanag ng buhay na walang kamatayan sa pamamagitan ng ebanghelyo. 11 Dahil sa ebanghelyong ito, ako’y itinalagang tagapangaral, apostol at guro. 12 Ito rin ang dahilan ng aking mga pagdurusa. Ngunit hindi ako nahihiya, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan, at ako’y nagtitiwalang maiingatan niya hanggang sa araw na iyon ang aking ipinagkatiwala sa kanya. 13 Gawin mong halimbawa ang mga aral na narinig mo sa akin, at magpatuloy ka sa pamumuhay sa pananampalataya at pag-ibig na bunga ng ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 14 Ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa tulong ng Banal na Espiritung nananahan sa atin.

Discover More About Christ

Leave a Reply