Home

If God is for us, who can be against us?

Mga Romano 8:31 – Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 

If God is for us, who can be against us?

Napakagandang talata para sa araw na ito! Kung minsan na parang wala ng pag-asa ang mga nangyayari ngayon – Covid 19 outbreak, kawalan ng mga supplies na pagkain, gamot at basic needs, loss of income and isolation – but God is telling us that He is with us.

Sinabi ni Apostol Pablo na oo nga tayo ay makakaranas ng mga pagsubok sa mundong ito, ngunit hindi iyon sapat upang ihambing sa kaluwalhatian at galak na naghihintay sa atin. Tayo ay umaasa sa mga dakilang bagay na gagawin ng Lord sa ating buhay.

Sinabi rin ni Pablo sa Panginoon na alisin sa kanya ang tinik ng laman (thorns of the flesh). But God responded: “My grace is sufficient for you, because my power is perfected in your weakness.” (II Corinthians 12:9).

Sa Aklat ng Awit ay sinabi ng sumulat na maigi nga na sya ay nasaktan at nabigo because through it all he learned to trust in God’s Word (Psalm 119:71), to run to the secret place of the Most High, and to dwell under the shadow of the Almighty (Psalm 91:1).

Magpasalamat tayo dahil kahit paano tayo ay buhay pa at humihinga pa – ibig sabihin na may plan pa si Lord sa atin. Sa iba na feeling talo or bigo, lumapit kayo sa Panginoon na magbibigay sa inyo ng sigla, kapahingahan at kapayapaan.

Kasama natin ang Diyos. Hindi Niya tayo pababayaan. God created us to be more than conquerors (Romans 8:37).

Blessing: 

May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and give you His peace. May every defeat turn into a declaration of victory. May your sorrow turn into dancing. May all hopelessness bow to the authority of Jesus’ name.

Today’s Bible Reading: 

Old Testament

Ruth 2:1-4:22

New Testament 

John 4:43-54

Psalms & Proverbs

Psalm 105:16-38

Proverbs 14:26-27

Daily Living Spiritual Growth

Categories: Home, Inspirations

Leave a Reply