Category: Home

Welcome home!

“…kayo’y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Dios; sapagka’t siya’y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang-loob, at nagsisisi siya sa kasamaan.” – Joel 2:13 May isang lalaking matagal na nakulong sa Bilibid Prison at […]